نقشه ی جهت شیب شهرستان خوانسار

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خوانسار (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202
نقشه ی جهت شیب شهرستان خوانسار|39010977|zamanma|
نقشه جهت شیب شهرستان خوانسار,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان خوانسار, جهت شیب شهرستان خوانسار, نقشه رستری جهت شیب شهرستان خوانسار, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان خوانسار
نقشه ی جهت شیب شهرستان خوانسار

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خوانسار (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202...