نقشه ی جهت شیب شهرستان گلپایگان

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (20
نقشه ی جهت شیب شهرستان گلپایگان|39010975|zamanma|
نقشه جهت شیب شهرستان گلپایگان,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان گلپایگان, جهت شیب شهرستان گلپایگان, نقشه رستری جهت شیب شهرستان گلپایگان, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان گلپایگان
نقشه ی جهت شیب شهرستان گلپایگان

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (20...