نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدن

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5
نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدن|39010974|zamanma|
نقشه جهت شیب شهرستان فریدن,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان فریدن, جهت شیب شهرستان فریدن, نقشه رستری جهت شیب شهرستان فریدن, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان فریدن
نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدن

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5...