نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5
نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر|39010973|zamanma|
نقشه جهت شیب شهرستان فریدونشهر,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان فریدونشهر, جهت شیب شهرستان فریدونشهر, نقشه رستری جهت شیب شهرستان فریدونشهر, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان فریدونشهر
نقشه ی جهت شیب شهرستان فریدونشهر

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5...